MIT台北經營管理研究院

MIT台北經營管理研究院

台商行業狀元成功祕訣──贏家勝經


   

          
 

台商行業狀元成功祕訣──

贏家勝經 Winner's Bible

 價格:280元/本

    詳細說明 :

       

六個基本條件

五個營運模式 

五大競爭因素

決定勝負的八大DNA

十四種成功營運模式

八大失敗根源

保持顛峰的十大策略

贏家勝經提供企業學習複製、創新、超越!!

 

 

 

 

【返回】